Öt érdekesség Mátyás királyról [32.]

2017. szeptember 23. 13:03 - Harmath Árpád Péter

Több felmérés illetve közvélemény-kutatás szerint is az emberek többsége ma úgy gondolja, hogy hazánk történelmének az egyik legnagyobb történelmi alakja és legjelentősebb uralkodója Hunyadi Mátyás volt, akinek országlása idején, 1458 és 1490 között a Magyar Királyság virágkorát élte. Kétségtelen, hogy Mátyás a XV. századi Európa egyik legsikeresebb koronás főjeként óriási jövedelmekkel rendelkezett, - birtokolta a jól termelő hazai aranybányák bevételeit (mely bányák majd a Hunyadiak kora után ürülnek csak ki) és jelentős adóival tele kincstárat tudhatott magáénak a kontinens egyik legütőképesebb zsoldos hadseregét fenntartva. Emellett Mátyás még hódításokat is indított: megszerezte Morvaországot, sőt egy időre Bécset is, európai nagyhatalommá téve országát. Eközben Mátyás féken tartotta a déli határokat fenyegető törököket és stabil, erős királysággá változtatta Magyarországot. Halálát követően hazánk válságba került, majd a török prédája lett, három részre szakadva.

matyas1.jpg

Mátyás (Spányik Kornél festménye, 1930)

Az utókor tehát nosztalgiával emlegette mindig is nevét, hiszen uralkodása az utolsó olyan korszakkal azonosult, melyben a Magyar Királyság még erős, európai nagyhatalomként virágozhatott. Ugyanakkor több érdekesség is árnyalja a valós összképet. Lássunk ezek közül ötöt: 

1. Mátyás származása

Máig vitatott, hogy Mátyás családja milyen eredetű volt, vagyis apjának, Hunyadi Jánosnak a felmenői mely etnikum szülötteiként váltak Havasalföld jeles dinasztiájává (kenézeivé). Hunyadi János ugyanis Havasalföldről érkezett a Magyar Királyságba, vagyis apja Vajk és nagyapja Serbe olyan területeken éltek (és születtek), ahol román, tatár, kun, úz és besenyő népesség alkotta a többséget. Rásonyi László (1899-1984) nyelvész és történész a Hunyadiak kun származása mellett tör lándzsát:

"a kunok jó katonák voltak. A legfényesebb pályát egy Munténiából bevándorolt kenéz család futotta be, melyből Vajk, Zsigmond király udvari vitéze származott. Az említett Vajk vitéz Hunyad várát kapta a királytól, és a Hunyadiak őse lett. A Vajk név István királynak megkeresztelése előtti nevét juttatja eszünkbe. A Vajk nevet a szlávból nem lehet magyarázni. De meg lehet oldani a törökből."

Rásonyi professzor álláspontját azonban nem mindenki osztja. Sokan inkább a család román származását látják bizonyítottnak. Kubinyi András magyar történész (1929-2007) például egyértelműen románnak tekinti Mátyás családját, ahogy fogalmaz:

" ... a Hunyadi-család román eredetű volt. Erre utalnak az általuk használt keresztnevek, de először a későbbi kormányzót is Hunyadi Oláh Jánosnak hívták, később pedig külföldön „Walachia fehér lovagja” néven emlegették. ... Az azonban már bizonytalan, hogy Serbe fia Vajk milyen társadalmi rétegből és honnan jött.

Mátyás felmenőit illetően a kun vagy besenyő származás a valószínűbb, hiszen családjának eredeti származási területén abban az időszakban  inkább ezek az etnikumok éltek legnagyobb arányban, számos esetben elérve a legjelentősebb vezéri címeket. Havasalföld bojár és kenéz családjai (előkelői) a XIII. és XIV. században még egyáltalán nem a románok soraiból kerültek ki, hanem inkább a kun, úz illetve besenyő nemzettségekből. (Ráadásul a Vajk név etimológiája sem román, ahogyan Rásonyi professzor is kiemeli.)

A XVI. században élt Heltai Gáspár egy merőben más eshetőséget is felvet, amikor krónikájában azt állítja, hogy Mátyás valójában Luxemburgi Zsigmond unokája volt. Heltai szerint Mátyás apja, Hunyadi János az uralkodó törvénytelen fiaként született, amikor a "nőfaló" Zsigmond császár kapcsolatba lépett Morzsinai Erzsébettel akit aztán hozzáadott Serbe fia Vajkhoz. (Így próbálta megmenteni őt a megszégyenüléstől és apát biztosítani születendő gyermekének.) A történetet részben alátámasztja Hunyadi János fantasztikus karrierje és felemelkedése, mely valóban meglehetősen ritkának mondható és nehezen magyarázható a korszak viszonyai között. Ugyanakkor semmilyen más forrás nem támasztja alá Hunyadi János édesanyjának és Zsigmond császárnak a kapcsolatát.

hunyadi_cimer.jpg

2. Drakula és Mátyás kapcsolata

Mátyás életének egyik érdekessége, hogy sajátos kapcsolatban állt Havasalföld egykori fejedelmével, Vlad Tepessel, más néven Drakula gróffal (vagy Karóbahúzó Vladdal), aki a Besarab család sarjaként uralta az akkoriban török függésbe kerülő Havasalföldet. A Drǎculea, vagy Dracul (azaz sárkány) nevet igazából apja kapta meg legelőször még 1431 -ben, amikor felvételt nyert a Luxemburg Zsigmond által alapított Sárkány Lovagrendbe. (A dracul a modern román nyelvben ördögöt jelent, de Vlad korában sárkányt és démont is jelentett. Latinul a sárkány draco.) Drakula - nevezzük innentől Vlad Tepesnek - 1456-ben lett először Havasalföld fejedelme és elhatározta: nem engedi országát török uralom alá kerülni. Szembeszállt tehát az oszmánokkal és kegyetlen megtorlásaival kiérdemelte, hogy szörnyetegként emlegessék (egy alkalommal 20 ezer törököt húzott karóba, valóságos karó-erdővé változtatva egy egész domboldalt). Később 1460 -ban Vlad Tepes szövetségre lépett Mátyással a török ellen, ám idővel a kapcsolat megromlott és a magyar király a visegrádi vártömlöcbe záratta a havasalföldi fejedelmet. Vlad Tepes későbbi sorsa már kérdéses, az egyik verzió szerint Mátyás átadta a törököknek, akik karóba húzták, míg egy másik elképzelés szerint Mátyás elengedte és a török legyőzte egy csatában, Havasalföldön.

3. Mátyás népszerűsége 

Bár a bevezetőben is említett módon az utókor sokra tartotta és tisztelte Mátyást, saját korában nem örvendett túl nagy népszerűségnek. Megválasztását két tényezőnek köszönhette: egyrészt a nép azt gondolta, hogy majd apja, a törökverő Hunyadi János nyomdokain haladva elűzi határainktól a törököket, másrészt a nemesség vezetői feltételezték róla, hogy fiatal kora miatt könnyen irányítható lesz, így helyette uralkodhatnak majd. Egyik sem jött be: Mátyás - apjával ellentétben - nem a törökökkel szembeni harcnak szentelte életét (inkább a cseh trón megszerzése és a Német-Római császári cím birtoklása érdekelte) és egyáltalán nem bizonyult könnyen irányíthatónak sem, sőt éppen hogy kizárta döntéseiből a magyar nemességet. Mindezek miatt a magyar nemesek gyűlölték Mátyást és a nép is utálta, mert amellett, hogy csak minimális számú hadjáratot vezetett az oszmánok ellen, óriási adókat vetette ki a népre. Sem Mátyás előtt, sem utána nem voltak akkora adók a Magyar Királyságban, mint az ifjú Hunyadi idején. Összességében a közrendűek, jobbágyok és nemesek sem szerették Mátyást és saját korában kifejezetten népszerűtlennek bizonyult. Több összeesküvés is szerveződött hatalma megdöntésére, melyeket sorra meghiúsított. Szembe fordult vele egykori nevelője, Vitéz János, esztergomi érsek is, illetve annak unokaöccse, Janus Pannonius, amiiért Mátyás mindkettejük ellen fellépett: egyiküket felügyelet alá helyezte, másikukat elüldözte. 

9_11vajdahunyad.jpg

4. Mátyás és a nők

Mátyás nem volt szerencsés a nők terén: két házassági kapcsolata és egy élettársi viszonya volt, több "kaland" mellett, ám törvényes örökös nélkül. Első házasságát Podjebrád Katalinnal kötötte 1463 május elsején, Budán, egy csehekkel "nyélbe ütött" politikai alku nyomán. A kapcsolatból ugyan született egy gyermek, ám csecsemőként meg is halt, sőt az édesanya is gyermekágyi lázban. Így Mátyás, alig egy évnyi házasság után, 1464 -ben özvegy lett. Második feleségét, Aragóniai Beatrixot 13 évvel később, 1476 december 22 -én vette nőül, szintén Budán. Ez a frigy már tartósnak bizonyult, ám életképes, törvényes utódot ez sem eredményezett. A két házasság közti időszakban, egészen pontosan 1470 -ben volt Mátyásnak egy "félhivatalos" élettársi kapcsolata (ágyasa) is, mégpedig egy bécsi polgárlánnyal, bizonyos Edelpeck Borbálával. Az akkoriban még húszas éveiben járó pár Bécsben, III. Frigyes táncmulatságán ismerkedett meg egymással. Feltételezhetően azonnal egymásba szerettek és a kor szokásaival mit sem törődve  - mely szokások kifejezetten ellenezték, sőt tiltották egy nemes (pláne király), illetve egy alacsony sorból származó, közrendű személy bensőséges kapcsolatát - Budára költöztek és évekig együtt éltek. Eközben született meg Mátyás egyetlen életképes, ám törvénytelen gyermeke: Corvin János, 1473 április 2-án. (A Hunyadi család címerében szereplő holló, latinul corvus "alapján" kapta vezetéknevét.)

matyas_felesegek.jpg

Beatrix, Katalin és Mátyás egyetlen fia: Corvin János

A gyermeket azonban nem a királyi várban nevelték fel, hanem édesanyja mellett, egy besztercebányai rezidencián cseperedett (mely rezidenciát Borbála Mátyástól kapta). Aztán Mátyás megkötötte második házasságát és a szeretői kapcsolat végleg megszakadt. Ugyanakkor a második frigyből sem lett gyermek, így 1479-ben Mátyás törvényes fiának ismerte el Corvin Jánost. Mátyás mindent megtett annak érdekében, hogy fiát halála után, az ország nemesei új uralkodójuknak ismerjék el, ám akarata nem érvényesült: elhalálozását követően Corvin Jánossal kiegyeztek és az ország új királyának II. Jagello Ulászlót választották.         

5. Mátyás halála 

Mint annyi más királyunknak, Mátyásnak a halála sem ismert pontosan. Annyi tudható, hogy 1490 április 4-én (alig több, mint egy hónappal 47. születésnapja után) bécsi kastélyában egy hosszadalmas virágvasárnapi szertartást követően fügét rendelt lakosztályába, hogy amíg a királynővel elköltendő étkezésre vár, elűzze éhségét valamivel. Ám a füge állott és poshadt volt, mire Mátyás haragra lobbant, halántékához kapott és összeesett. Később magához tért, de félrebeszélt és fájdalomra panaszkodva ágynak esett. Két nappal később, április 6-án érte a halál. A beszámolókból leszűrhető tünetek alapján halálát okozhatta agyvérzés de mérgezés is. Mindkét eshetőségnek meg van a maga indoklása. Az agyvérzés vagy szélütés mellett szólnak idegrendszeri tünetei (a félrebeszélés is), illetve az a tény, hogy a 47 éves uralkodó állandóan vöröses arca magas vérnyomásra utal.  A mérgezés sem zárható ki, a füge evést követő gyors rosszullét miatt. (Ebben az esetben Beatrix neve is felmerülhet lehetséges elkövetőként, hiszen tudvalevő volt rossz viszonyuk és hogy korábban, fiatalon Beatrix állítólag meggyilkolta egyik nápolyi szeretőjét - még a Mátyással kötött házassága előtt.) Idegenkezűségre azonban nincs bizonyíték, így a szélütés vagy agyvérzés a legvalószínűbb halál ok.   

Hunyadi Mátyás az egyik legnagyobb királyunk volt, még akkor is, ha ez a kép sokkal árnyaltabb, mint amennyire azt idealizálja a mai közgondolkodás. Uralkodása alatt utoljára volt európai nagyhatalom hazánk. 

Harmat Árpád Péter 

Ha érdekesnek találtad, keresd fel Facebook oldalunkat is!

fej_jegyzettar_szep19.JPG

Új honlapunk, a jegyzettar.hu indulása várhatóan: 2017 szeptember 27!

2017.09.23.13:04. 

80 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jegyzettar.blog.hu/api/trackback/id/tr5912887792

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nem leszünk gyarmat ! 2017.09.23. 17:07:05

Ma azt mondanák hogy diktátor volt, és Dobzse László utána helyreállította a demokráciát :)

David Bowman 2017.09.23. 17:07:09

Hunyadi János román semmiképp se lehetett, mert ezt a "nemzetet" akkor még ki se találták. Oláh az lehetett.

David Bowman 2017.09.23. 17:07:11

Hunyadi János titkos királyfi voltát támasztja alá az is, hogy volt egy "testvére", szintén János. Akkor nyilván a vezetéknevük volt más.

Paracord 2017.09.23. 17:13:28

@David Bowman: az oláhok vagy vlahok voltak a románok. Ez ugyanaz a népnév.

Rothstein 2017.09.24. 13:25:37

Genetikailag könnyen lehet hogy kun felmenői (is) voltak, de úgy gondolom addigra beolvadtak az immár oláh többségbe. Az persze vita tárgya lehet, hogy mennyire élt a kun hagyaték és kultúra a családban.

Jager_ 2017.09.24. 13:33:09

@Rothstein: nem volt ott semmilyen olah többség a XIII - XIV században.

Harmath Árpád Péter 2017.09.24. 13:44:04

@Rothstein: ... az elrománosodás a XII. század után vette kezdetét a Havasalföldön, de a legfelső réteg - vagyis a bojárok, kenézek és vajdák - még sokáig a kunok-besenyők köréből kerültek ki. Épp ezért gyanús, hogy a kenézek rétegébe tartozó Hunyadiak nem románok hanem kunok vagy besenyők lehettek.

Rothstein 2017.09.24. 14:39:41

Nem tudom, elég sötét folt ez. Az észrevétlen beáramlástól kezdve a nyelv- és kultúra váltásig. Hogyan, miként és milyen idő alatt ment vége. Élnék a gyanúperrel, hogy nagy tömegek kellett legyenek, akárcsak a bolgár-török - szláv relációban.
A genetikai kapcsolatot magam is valószínűvé teszem, mint fentebb írtam.
A románok meg köztudott hogy remekül tudnak asszimilálni. Lásd Dobrudzsa esetét. Mikor megkapták volt vagy 15-18% román. Most meg 95%.

Visceroid 2017.09.24. 16:16:30

@David Bowman: Azért ne nagyon hasonlítgassuk már Mátyás királyt minidúcséhoz, ha kérhetném...

chrisred 2017.09.24. 16:16:35

@Nem leszünk gyarmat !: Ma bármelyik középkori uralkodóra ezt mondanák, még Ulászlóra is. Voltak gyengeelméjű diktátorok is.

inebhedj - szerintem 2017.09.24. 16:17:29

A nemzetiségi eredetnek (jelesen, hogy melyik törzsből való, ideértve az úzokat, besenyőket, kunokat is) nem volt fontossága, ennek igazából a XVIII-XIX. századi felvilágosodás kerített utólag feneket (lévén a megjelenő új baloldali ideológia, nacionalizmus számára ki kellett találni eredettörténetet).

Nietzsche__ 2017.09.24. 16:48:38

A "vérmagyarok" számára Mátyás afféle érinthetetlen "szent", akiről még árnyaltan fogalmazva sem lehet az égvilágon semmi rosszat mondani. Pedig azért a tisztánlátás és a történelmi objektivitás megköveteli, hogy felfogjuk: senkit nem lehet CSAK pozitívan, vagy CSAK negatívan megítélni, hiszen minden történelmi alaknak van pozitív és negatív oldala is. Ráadásul ez a poszt nagyon is méltányosan bánik Mátyással, hiszen éppen csak megemlíti néhány kevésbé pozitív eredményét. Mint azt, hogy magas adói miatt nem szerették, vagy hogy mellőzte a nemességet döntéseiben.

mirage8 2017.09.24. 17:13:21

Köszönöm, tetszett a cikk.
Van benne egy elírás: "Így Mátyás, alig egy évnyi házasság után, 1446-ben özvegy lett." 1464 lehet inkább...

Kelly és a szexi dög 2017.09.24. 17:13:27

"Nézzétek, ti dicső árnyak: Mihály, István, Mátyás király,
Román nemzet, a ti dédunokáitok,
Felfegyverkezve, a ti tüzetekkel ereinkben
Mind azt kiáltjuk: „Élet szabadon, vagy halál!”"

Duplaxiii 2017.09.24. 17:13:42

Sok hasonló írásra lenne szükség...
És jó lenne, ha végre eltakarodnának a besúgóházmester utódok, akik még ma is cenzúrázzák a véleményeket...
Ezért nem írok ide pár érdekességet a témában.

Jegyzettár · http://jegyzettar.blog.hu/ 2017.09.24. 17:16:33

@Duplaxiii: nem írsz nekünk érdekességeket? Megfosztasz bennünket ezektől?
Fájdalom! Nem kicsi. :-) Ne duzzogj! :-)

morph on deer 2017.09.24. 17:47:26

@Visceroid:
“Azért ne nagyon hasonlítgassuk már Mátyás királyt ...”

Már csak azért se, mert Mátyás művelt embernek számított, ráadásul támogatta a kulturát...

Void Bunkoid 2017.09.24. 18:31:56

@morph on deer: a 15. század standardjaihoz képest mindenképp.

Azért legnagyobb valószínűséggel ő is bűzlött, és ha eljött a szükség, minden gond nélkül a trónterem sarkába kakkantott :)))

Magányos Farkas_ 2017.09.24. 18:32:00

Nem lehetett román mert a havasalföldi kenézcsaládok a XIII. században a kunok közül kerültek ki. A románok paraszti sorban éltek ekkoriban.

midnight coder 2017.09.24. 18:49:18

@Iván Rábaszov: Ezek szerint Hitlernek is volt pozitív oldala ? Ezért égni fogsz, lassú tűzön :-D. Amúgy egyébként tényleg volt, Pl. a maga korában elég szokatlanul határozottan fellépett a dohányzás ellen.

fuszujka 2017.09.24. 18:59:15

@Iván Rábaszov: hozzáteszem, hogy azért is furcsa, hogy az "ősmagyarok" ennyire imádják, mert egy idegen kultúrákra kifejezetten nyitott uralkodó volt.

Nietzsche__ 2017.09.24. 18:59:20

@midnight coder: Hitler pozitív oldala? Megfogtál.

kgaba82 2017.09.24. 19:48:24

A nemzet akkoriban nem létező fogalom volt.
Legalább annyira mint a többi királyt, nemest a középkorban, Mátyást kizárólag a saját céljai és rokonai érdekelték. Ezek csak időnként estek egybe az alatvalók érdekével.
(Ami engem illet, a mai politikusok javarészét is hasonlóan látom)

A morva és sziléziai, de még inkább ausztriai hódításai elismertetésére meg eleve nem lehetett sok reménye. Hiszen az előbbinél a törvényesen választott Ulászlóval szemben (amelynél a Cseh-medence nemeseinek volt mindig is döntő szavuk), míg az utóbbinál az általa elűzött, birtokai javarészéről kitessékelt szabályosan regnáló uralkodó Frigyessel (és annak leszármazottaival) szemben eleve nem sok esélye volt arra, hogy hosszú távon legitimálja szerzéseit.

Jobbára csak a hadserege erejét állította szembe középkori általános jogfelfogással szemben. Annak általánossága meg kb. olyan szintű volt, hogy még a legműveletlenebb suttyó is tisztában volt vele, hogy amíg él a jogos uralkodó vagy annak akár 226-ik leszármazottja, addig az új uralkodó család hatalmát mindig meg lehet kérdőjelezni. Így annak adományozásait (név, cím, birtok). Ami egy meglehetősen kellemetlen, bizonytalan légkört teremtett mindenki, de főképpen az adott terület nemessége számára.

Na most ezt a gyenge lábon álló legitimitást sikerült nullánál is kisebbre csökkenteni azzal, hogy törvénytelen "zabi" gyerekre hagyta nemcsak e két területtel kapcsolatos igényét, hanem a saját hatalmi bázisát, azaz a Magyar Királyságot. Ez hogyis mondjam, a megelőző párszázév, de más országok történelméből is következő tapasztalatok alapján simán 50%-nál nagyobb eséllyel vetített előre egy eljövendő polgárháborút.

Mindezek tükrében sem zseninek, sem nagy uralkodónak nem nevezném.
Végtére is totál feleslegesen pazarolt el erőforrásokat és még rosszabbat tett azzal, hogy milyen rendezetlen jogi káoszt hagyott maga után.

Ami azt illeti, igazán örülnék, ha a történelem oktatásában, szemléletében elindulna egy változás. Ideje lenne végre kiszakadni a hadakozó, a területet és/vagy címet szerző uralkodó a jó uralkodó primitív hozzáállással. Mert ez az ami apjában véve az egekbe magasztalja Mátyást és Nagy Lajost is. Holott mindketten az apjuknak köszönhetik a legtöbbet. Ahogy mi alattvalók és leszármazottaik is.
Még annyit, hogy Mátyás valószínűleg inkább türelmetlensége miatt borította a szegedi megállapodást és tolta félre Szilágyit idő előtt. Ma innen nézve sehogy nem látni azt, hogy ő tartósan egy Ulászló, vagy inkább egy gyermek II. Lajos szintű tehetetlenségbe ragadt volna hosszabb időre, ha nem cselekszik.

Editor Bob 2017.09.24. 19:48:35

Hitler vega volt, dohányzásellenes, nem ivott alkoholt, és szerette az állatokat. Ezek ma elég menő dolgok.:)

Magányos Farkas_ 2017.09.24. 19:54:18

@Editor Bob: amellett tényleg nagyon szép városkép festményeket és tájképeket festett. Mellesleg az alkalmazottai (titkárnők, szakácsok, szolgák) szerették, mert tudott nagyvonalú lenni.

Erimar Ri Tylen 2017.09.24. 20:37:45

annyit azért hozzáfűznék hogy nem ostobaságból, nagyravágyásból vagy hasonló idiotizmusból tört Mátyás király a nyugati királyságok trónjaira. a cél az volt a- amennyire olvastam - hogy egy, a XVII. században létrejötthöz hasonló törökellenes alakulatot hozzon éltre. a későbbivel ellentétben nem a több állam szövetségében látta a megoldást, hanem az egy uralkodó által vezetett nagy államban.

Nagy fasz vagy te Válasszunk 2017.09.24. 20:38:06

@Iván Rábaszov: Na igen, a vérmagyarok... te bezzeg nem vagy az.
"senkit nem lehet CSAK pozitívan, vagy CSAK negatívan megítélni, hiszen minden történelmi alaknak van pozitív és negatív oldala is."
Na, akkor beszélgessünk mondjuk Adolf pozitív oldaláról. Sorold légyszi a jó tulajdonságait.

pit.stop.boys 2017.09.24. 20:38:16

Hitler pozitív oldala... Timur Vermes Nézd ki van itt c. könyve elég szórakoztató, és talán pozitívabb képet fest róla. :-) Egy fikció ugyan, hogy napjainkban egyszer csak felbukkan a semmiből Adolf. Hogy illeszkedik be ebbe a korba, vagy hogy illeszti maga köré a kort.

Bicepsz Elek 2017.09.24. 20:38:19

@Editor Bob:
Es allandoan autopalyakat epitett....

pizo 2017.09.24. 20:38:23

@Kontraband: Elég nagy baj hogy nem vették fel a bécsi Művészeti Akadémiára.

Zoli

Nietzsche__ 2017.09.24. 20:46:14

@Nagy fasz vagy te Válasszunk: nem vagyok vérmagyar, mert nem eszek anyaföldet, nem nyomom null huszonnégyben a Trianon mantrát, nem hiszem hogy a Homo Sapiesnből egy az egyben a magyar lett volna az első etnikum a Földön és nem gyalázok minden más népet aki nem a hunok-szkíták-kunok-vérmagyarok egyenesági leszármazottja. Mindebből jön, hogy elítélem a sovinizmust és a nácizmust is. Hitlert pedig egy elmebeteg tömeggyilkosnak tartom. Ugyanakkor amit írtam: a történelmi objektivitás kizárja, hogy valakit kizárólag egyetlen szemszögből ítéljünk meg és ha ezzel ellentétes bizonyíték kerül elő, akkor ezt torzítsuk el. Vagyis: mindig az elméletet igazítsuk a tényekhez és ne a tényeket az elméletünkhöz.

Ami még Hitlert illeti: jó munkáltató volt (alkalmazottai szerint), szép városképeket festett, szerette a kutyákat, nem ivott, mértékletes életet élt, fegyelmet - tiszteletet követelt embereitől. Rá egyébként valóban nehéz alkalmazni a pozitív-negatív elvet. Ez igaz. De nem is ez a lényeg, hanem amit az első bekezdésben írtam.

kgaba82 2017.09.24. 21:07:10

"Heltai szerint Mátyás apja, Hunyadi János az uralkodó törvénytelen fiaként született...".
Heltai egy rendkívűl tehetséges és sokoldalú író volt a maga idejében,
de a történelmet hajlamos volt olykor ugyanolyan alapanyagnak tekinteni mint Aisopos meséit. Szeretett színesíteni rajtuk.

"A történetet részben alátámasztja Hunyadi János fantasztikus karrierje és felemelkedése, mely valóban meglehetősen ritkának mondható és nehezen magyarázható a korszak viszonyai között."

Ozorai Pipó, meg sokan mások a semmiből indulva többre vitték Zsigmond alatt, mint Hunyadi János.
Az, hogy jó kiállású, értelmes kardforgatóként Zsigmond örült a társaságának és időnként jutalmazta annak lojalitását , fáradozását érte, az a legtermészetesebb dolog volt akkoriban. Ezt viszont megelőzte időben az, hogy családja révén abba a kulcsfontosságú déli térségbe volt ágyazódva, amely a török elleni harc révén a második legfontosabb érdeklődési körbe tartozott Zsigmond számára (az elsőbe a nyugati császári ambícióival kapcsolatos dolgok voltak). Hunyadi rendelkezett egyrészt kapcsolatokkal megannyi délvidéki főúri udvarhoz. Másrészt a kun, vagy román felmenőknek köszönhetően Havasalföld, házassága révén Szerbia felé is.
Azonban ne felejtsük el, hogy Albert király volt az, aki Hunyadit először érdemi pozícióba tette. És akkor a Szörényi bánság még mindig a legjelentéktelenebb bárói rangok egyike volt Hunyadi előtt.
De Albert még valószínűleg ennyit sem ad neki, ha tudja, hogy Zsigmond leszármazottja. Legyen akárcsak törvénytelen kapcsolatból származó. Legjobb esetben is minimum elzavarja a Balkán legtávolabbi végébe.

kgaba82 2017.09.24. 22:22:03

@Iván Rábaszov:
Hitler az elveinek élt.
Ez nem mondható el a mai politikusokról. Szóval ez mindenképpen pozitív.
Ami negatív, az az elvei. És, hogy mindenáron el akarta érni azokat. És, hogy annyira kényszeressé vált azokkal kapcsolatban, hogy a mások manipulálására szolgáló propagandája idővel a saját gondolkodását is megfertőzte (így lett pl. a zsidók jogfosztásából kitelepítés helyett holokauszt).
Amikor meg végül belátta, hogy minden elbukott, akkor a népét is magával akarta vinni.
Az "őrült tömeggyilkos" megnevezés végtelenül leegyszerűsítő, a tömegeknek szól. Kétségkívűl beszűkült a gondolkodása és a rendszeres amfetaminozás sem tett jót.
Ettől még beszámítható személyként cselekedett. Az őrült megnevezés egyszerű válaszával feloldozást ad és megkímél az elmélyűltebb gondolkodástól.
Ettől még a "ma is megtörténhet" (szintén tömegeknek, de inkább liberál értelmiségieknek szóló) állandó szajkózása is hasznosabb.

Szóval van értelme XY pozitív oldaláról beszélni. Azért, mert mi mindannyian összetett személyiségek vagyunk.
Oké, ez talán a "Milliomos feleségek" műsor alanyaira kevésbé áll meg :)

A lényeg, hogy a jó mellett észrevegyük a veszélyeset, meg az ostobát.
Off topic, de mai példa.
Az első kb. 2 millió embernek nem megy ma Magyarországon, a második meg úgy 2,5 milliónak. A maradéknak meg vagy semmi fogalma, mert amúgy semmiről sincs. Vagy mert nem lát olyat (mert nincs olyan), ahova e két oldallal szemben le tehetné a voksát.
Szóval marad az, hogy a veszélyesből a veszélyesen ostobába váltunk időnként.

Singerkém 2017.09.24. 22:22:07

@midnight coder: Meg pl. autópálya-hálózatot épített, amin épp holnap megyek végig Passau-tól Karlsruhe-ig :-)

Paracord 2017.09.24. 22:22:09

@kgaba82: Azért ezek a mondataid őrült nagy csúsztatások:

"Ozorai Pipó, meg sokan mások a semmiből indulva többre vitték Zsigmond alatt, mint Hunyadi János"

Baromság, mert Pipó álmaiban sem jutott olyan magasra, mint Hunyadi, aki családjogon birtokolta az ország felét + kormányzó lett belőle.

A másik hülyeség:

"... hogy jó kiállású, értelmes kardforgatóként Zsigmond örült a társaságának és időnként jutalmazta annak lojalitását , fáradozását érte, az a legtermészetesebb dolog volt akkoriban."

Nagyon nem volt "természetes dolog" hogy az 1440 -es bátaszéki csata után a király (akkor már nem Zsigmond, hanem Ulászló) gyakorlatilag mindent megadott Hunyadinak, még az erdélyi vajdaságot is.

Végül:

Hunyadi János származásának Luxemburgi Zsigmondtól való eredeztetése EGYÁLTALÁN NEM BIZONYÍTOTT a történészek körében és gyakorlatilag Heltain kívül, aki nem volt kortársa egyiküknek sem, igazából sehol senki és semmi nem rögzíti. Köztünk legyen szólva, ha lenne halvány alapja is a rokoni kapcsolatnak, arról biztosan lenne valami fennmaradt dokumentum. De nincs, így nem lehet tényként kezelni.

Punxsutawney Mormota 2017.09.24. 23:35:59

Megállapíthatjuk, hogy sokra vitte egyszerű migráncsként. :)

noblesseoblige · http://fratrescalendarum.blog.hu 2017.09.24. 23:36:11

@morpheus.:

Illetve ha lett volna rokoni kapcsolat, akkor Mátyás nem a Corvin-házas római eredetbaromsággal rukkolt volna elő, mert nagyobb ütőkártya lett volna egy Zsigmond törvénytelen fia az apám c. történet is, mint egy reneszánsz kamuhamu történet.

Mátyás tehetséges volt, művelt, de hosszútávon,mint uralkodó gyalázatosan negatív. II. Ulászló szerintem nagyobb alak volt azzal, hogy a Mátyás által generált káoszban egy többnyire békés 26 éves uralkodást tudhatott magáénak, mégha elég tehetetlen is volt a megörökölt adósság és szétkúrt államszervezet miatt. II. Lajosról meg sose tudjuk meg milyen uralkodó lett volna, de az utolsó pár éve alapján szerintem alighanem elég jó.

kgaba82 2017.09.24. 23:36:35

@morpheus.:
Én arról beszélek, hogy amit Zsigmond uralkodásának végéig elért, az nem volt különleges. Amit azután, az mindenképp a tehetségének köszönhette, sem mint különlegesen előkelő származásnak (amivel nem rendelkezett), vagy királyi kegynek.
Az általam említett Ozorai alig 8 évvel azután, hogy Magyarországra kerül, és csak 32 évesen a királyi sókamarák ispánjává lett kinevezve. Ehhez képest a Hunyadi ugyan ennyi évesen, de Alberttől jut először érdemi pozícióba a szőrényi bánsággal. Ehhez képest a Tallóciak még Raguzai néven futottak, amikor alig azután, hogy a király figyelmét felkeltették (Szerbiából jövet), megkapták a kevei és a krassói ispánságot és nándorfehérvári kapitányságot . Pár évre rá horvát-szlavón-dalmát bánságokat.
Ezek a nagy felemelkedések részben szóltak a tehetségnek, részben annak, hogy az így felemelkedők hálájára, lojalitására bizton számíthatott.

Fermentátor · http://fermentator.hu/ 2017.09.25. 10:00:42

@morph on deer: "...támogatta a kulturát"

Úgy tűnik, nem eléggé. ;)

Dinkainka 2017.09.25. 10:01:11

@Void Bunkoid: Ebben tévedsz! Mátyás kifejezetten művelt ember volt, kortársai is kiemelték, hogy nagyon tisztán étkezett, sohasem ette le magát például. A házában és a palotában is volt toalett(zarawzek). És rendszeresen fürdött is.
Más: Mátyás szerette a lóversenyeket, mindig fogadott rá, de se neki, se rokonainak nem kellett nevezési díjat fizetni!
Szerette mások feleségét elcsábítani, ezért Sziléziában kifejezetten utálták!
Életének utolsó három évében tolószékbe kényszerült köszvénye miatt.

2017.09.25. 10:01:38

@noblesseoblige: Azért a ló másik oldalára se essünk át, Mátyás kifejezetten tehetséges uralkodó volt, de a stratégiai céljait rosszul választotta meg. Hatékonyan irányította az államszervezetet, jellemző, hogy minden kívülálló hihetetlenül gazdagnak hitte, miközben a halála után kiderült, hogy gyakorlatilag üres a kincstár.

Nekem mindig Napoleon jut eszembe róla, egy felkapaszkodott kisnemes, akit az uralkodócsaládok klubja nem fogad be, ezért állandóan hadjáratokat vezet, de diplomáciailag képtelen kiaknázni a katonai sikereket. Mindketten sikeres vezetők lettek volna egy legitim uralkodó mellett, de mindketten személyes becsvágyukat az államérdek elé helyezték. Még a Beatrix-Máia Lujza párhuzam is áll: egy uralkodóház a legselejtebb lánygyermeket sózza rá a parvenüre. Mária Lujza Napoleon bukása után azonnal Neipperg gróf ágyába sietett, ahogy Mátyás halála után Beatrix is igyekezett elvetetni magát férje legnagyobb ellenségével, Ulászlóval.

Fermentátor · http://fermentator.hu/ 2017.09.25. 10:02:06

@Nagy fasz vagy te Válasszunk: Azért megdöbbentő, hogy vannak olyanok, akik azt feltételezik, hogy egy olyan személynek, aki felépítette a világ egyik legnagyobb hatalmát, hadigépezetét, ne lennének pozitív oldalai! Pl. óriási stratéga, szónok, stb. Nyilván mindenben abszolút tehetségtelen volt, úgy került oda, ahol volt...

Ggábor 2017.09.25. 10:02:44

@Harmath Árpád Péter: ennél úgy hiszem, többet tudunk. Feljegyezték róla, hogy olaszokkal, lengyelekkel anyanyelvükön tárgyalt. Mivel akkortájt az újlatin és szláv nyelvek még kevésbé ágaztak szét, valószínűleg az az igazság, hogy az anyanyelve magyar volt (Szilágyi. Erzsébet), az apanyelve román (Oláh János) és fogékony kamasz korában hosszabban üdült Prágában, Podebrad Juraj vendégszeretetét élvezve, kis leendő menyasszonya mellett. Így az olasz meg a lengyel mondhatni, von Haus aus lett nála.

Ami a nagyapát illeti, a Vajk az lehetséges, de ugyanaz a név bizony lehet Vojtkó (szláv, kb. Adalbert vagy Béla) vagy Boitó (román) is. Arany János ez utóbbiról tud (Hunyad alatt egy kis házban ...)

kgaba82 2017.09.25. 10:03:20

@Erimar Ri Tylen:
Trónér, területért harcot akkoriban valamilyen érdemi jogcímre alapozva indítottak. Na most Cseh Királyság esetében ez megszünt Podjebrád halálát követően, amikor a cseh rendek egy "rendes katolikus" (nem eretnek) személyt, jelesül (messze nem az volt) Ulászlót választották meg. Ami Ausztriát illeti, nos Mátyásnak abban az irányban sosem volt semmilyen érdemi jogalapja a hódításra.
Nyugaton ő csak egy erőszakos feltörekvő senki volt, a Corvinákra elköltött vélhetően milliós összeg is az ő renoméjának a fényezését szolgálta.
Hiába minden, ha mindent amit megszerezett egy "zabigyerekre" akarta hagyni. Ezzel azt mutatta, hogy elvesztette a politikai realitásérzékét. Nemcsoda ha magyarhonban szinte mindenki, aki nem volt a Hunyadi birtokvilág familiárisa, vagy lekötelezettje, az rohant, hogy valamelyik rendes uralkodóházból származó jelölt előtt tegye le a voksát.

kgaba82 2017.09.25. 10:03:36

@Erimar Ri Tylen:
Ez akkor is meglett volna, ha vagy a Jagellókra, vagy a Habsburgokra hagyja halála után az országot. Azt feltételt kellett volna kikötnie, amit amúgy maga az ország is elvárt volna, miszerint az a Jagelló kaphatja a magyar trónt, amely a lengyelt is. Illetve osztrák viszonylatban az, amelyik a császári címre jogosult.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2017.09.25. 10:03:40

Egyszer olvastam valahol, hogy Mátyás bécsi győzelme alkalmából tartották a világ első Helló Wien partiját... :)

Morpheus. 2017.09.25. 10:12:31

@Dinkainka: igen, a köszvény akkoriban a nemesség tipikus betegsége volt, a mértéktelen húsfogyasztás, főleg vöröshús evés utóhatásának köszönhetően. Az izületekben felgyülemlő húgysav okozta a köszvény súlyosbodását, mely a főnemesek 50 körüli korára mozgásképtelenséget okozott. Mátyás nem jutott el azért idáig, de kétségtelenül sokat szenvedett tőle.

Egyallampolgar 2017.09.25. 14:04:39

@David Bowman:
"Hunyadi János román semmiképp se lehetett, mert ezt a "nemzetet" akkor még ki se találták. Oláh az lehetett."

Igen, meg Románia sem volt, de nemzet akkor még nem létezett. A nyelvi, kulturális alapon homogénnek tekinthető közösségre a 18. század végén találták fel a nemzet fogalmat.

az_igazi_trebitsch 2017.09.25. 14:05:12

Azért szivesen olvastam volna az egyetlen igazi érdekességről: arról, hogy ha Mátyás annyira népszerűtlen volt, akkor honnan származnak a nép között álruhában járó, a szegényeknek a gazdagokkal szemben igazságot szolgáltató Mátyás királyról szóló legendák és népmesék. Akkoriban még nem volt a maihoz hasonló kormányzati propaganda... :-) Arra tippelek, hogy Mátyás lehetett az első király, aki a nemeseket IS megadóztatta, és ez elégtétellel töltötte el a földesurak által agyonsarcolt jobbágyokat.

Tajgetoszvagybazmeg 2017.09.25. 14:05:31

@kgaba82:
"... a mások manipulálására szolgáló propagandája idővel a saját gondolkodását is megfertőzte."

Jaj.

Fordítva volt az. Nem a saját mantrájától lett az, ami, hanem az volt, ami, és ebbe beletartozott a mantra is. Hitlerke akkor cuppant rá a politikai karrier lehetőségére, amikor a hadsereg spicliként beküldte a DAP nevű hőzöngő, szélsőjobbos csoportocskába 1919-ben. Na, ebből lett az NSDAP. Ennyit a saját magát megfertőző gondolkodásról.

Az is érdekes felvetés, hogy minden gonosz embernek vannak "pozitív"' vonásai. Hát ha, minden gonosz ember egyidejűleg ember is. Himmler gyönyörűen hegedült, Hans Frank nagyon szerette a gyerekeit, és szívesen játszott velük. Leninnek pedig nem voltak gyerekei, de ő aztán kifejezett imádta őket, hiszen amikor berúgták a labdát a dolgozószobájába, visszaadta nekik, és nem agyonlövette őket.

kgaba82 2017.09.25. 14:05:40

@David Bowman:
Vagy azt, hogy Hunyadi János azonos nevű testvére az apjunak, Vajknak egy törvénytelen kapcsolatából származott.

Nap 2017.09.25. 14:05:53

A szülőházán lévő emléktáblán azt olvastam, hogy román nemes volt, aki elfoglalta Magyarországot.

chrisred 2017.09.25. 14:06:07

@kgaba82: Akkoriban nem volt a mai értelemben vett egységes Nyugat, sőt, Mátyás uralkodása alatt éppenhogy szétzilált és hatalmi belviszályokkal sújtott területek voltak. Elég csak a Rózsák háborújára vagy francia-burgundi konfliktusra gondolni, hogy az itáliai városállamokat ne is említsük. Ezért nem kizárólag propaganda volt, hogy a Magyar Királyság stabilitása pozitív példa lehetett egész Európa számára. Persze ennek az árát az ország egyes társadalmi rétegei súlyosan megfizették, de a történelemben mindig úgy alakul, hogy valamit valamiért.

Conchobar 2017.09.25. 14:06:43

@noblesseoblige: "Mátyás tehetséges volt, művelt, de hosszútávon,mint uralkodó gyalázatosan negatív. II. Ulászló szerintem nagyobb alak volt azzal, hogy a Mátyás által generált káoszban egy többnyire békés 26 éves uralkodást tudhatott magáénak" - Azért ez érdekes dolog: Mátyásnál nagyobb uralkodónak tartani II.Ulászlót. Mátyásnak volt ereje és tehetsége sakkban tartani a főurait és a szomszédos uralkodókat, megcsapolni és használni emezek erőforrásait. Ulászló uralkodása valóban békés volt, már amennyire a legjobb jelző a békés (Dózsa György?) arra országra, amely már csak a sorsára vár, hogy az Egyiptomból és Perzsiából visszatérők végre magukévá tegyék

Morpheus. 2017.09.25. 14:17:06

@az_igazi_trebitsch: nem jó a tipped. Mátyás NEM adóztatta a nemességet (anélkül is utálták éppen eléggé). Az "igazságos Mátyás" legendák uralkodása után születtek, amikor a válságos évszázadokban megszépült korszaka, mert a háborúkkal, vereségekkel és katasztrófákkal teli XVI. századból jóleső dolog volt a Mátyás-kori virágzásra visszatekinteni.

Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert) 2017.09.25. 14:17:59

Ha Hunyadi János nem Zsigmond király törvénytelen fia lett volna, akkor ugyan mi magyarázza meg azt, hogy Zsigmond már gyerekként magával vitte külföldi útjaira? Miért vitt volna magával egy oláh vagy kun származású gyereket? Miért adott volna akárkinek óriási birtokokat??? Miért? Miért?

Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert) 2017.09.25. 17:40:48

@Morpheus.: "Az "igazságos Mátyás" legendák uralkodása után születtek"
1. Nem legendák.
2. Nem uralkodása után születtek.
De miért nem születtek ilyen mesék Zsigmondról vagy Ulászlóról? Az ország Zsigmond és Ulászló alatt is erős és virágzó volt.

Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert) 2017.09.25. 17:41:23

@Egyallampolgar: "de nemzet akkor még nem létezett. A nyelvi, kulturális alapon homogénnek tekinthető közösségre a 18. század végén találták fel a nemzet fogalmat"
Ha a fogalmat találták csak fel, akkor bizony a fogalom előtt is létezett a nyelvi-kulturális közösség, a nemzet. És így is van. A 18. században nem a nyelvi-kulturális nemzet, hanem az egy állam keretén belül élők közössége, az állampolgárságon alapuló francia nemzetfogalom, egy új nemzetértelmezés született meg.

David Bowman 2017.09.25. 20:12:00

@Void Bunkoid: Már a száz évvel azelőtti diósgyőri várban is van királyi budi.

David Bowman 2017.09.25. 20:12:04

@BobAlice: Mátyásnak a magyar. Az apjáét nem tudom.

David Bowman 2017.09.25. 20:12:08

@kgaba82: Az északnyugati hódításokra azért volt szükség, hogy ezek a gazdag régiók tartsák el a hadsereget, ami a török ellen nélkülözhetetlen volt. Magyarország nem tudott volna eltartani egy állandó hadsereget.

kgaba82 2017.09.25. 20:12:15

@chrisred:
"Ezért nem kizárólag propaganda volt, hogy a Magyar Királyság stabilitása pozitív példa lehetett egész Európa számára.

Pedig pont úgy hangzik, mint a mostani.
Ami meg a francia-burgundi viszályt illeti, nos az politikai alakulatok közötti és nem azokon belüli konfliktus. Még akkor is, ha Burgundia egyik fele a francia korona fennhatósága alá tartozott. Ugyanez a német államokra is állt. Azok sem mindig a totális szétesésben leledztek. Hanem hol az egyik, hol a másikra járt rá a rúd jobban. A közöttük lévő konfliktus az meg más dimenzió.
Vagy ha arra gondolsz, hogy Magyarországon úgymond nagyobb volt a jogbiztonság, nos ki a túró állapította meg, vagy miben mérte azt. Mert az adott évi kétszeri rendkívüli adó, időnkénti török betörések azért aligha növelték a kiszámíthatóságot.
Persze értem én, hogy azt akarod mondani, hogy a szegény jobbágyokat blabla... földesúr blabla....

Morpheus. 2017.09.25. 20:12:16

@Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert):
1. Természetesen legendák, mesék, sztorik, melyek mind idealizálják Mátyást az utókor szemszögéből. Remélem nem hiszed, hogy Mátyás valóban álruhában járta országát hogy mindenhol igazságot tegyen? Mindez az utókor hatása, mely felruházta pozitív tulajdonságokkal Mátyást.
2. Uralkodása utáni történetekről beszélünk.

Ulászló, Zsigmond alatt (vagy utánuk) nem születtek ilyen jellegű legendák (sem más királyunknál sem nagyon), mert korszakuk közel sem volt akkora siker, mint Mátyásé. Ha meggondolod: megszerezte például Bécset, ami nemhogy nem fordult elő korábban vagy később, de egyenesen Bécs gyarmatosította 400 évre Magyarországot (1526 és 1918 közt)

kgaba82 2017.09.26. 16:02:35

@Mindeni náci, kivéve Elek Gábort (jotundert):
Franciaország népességének több minf a fele még egy másik nyelvet beszélt a 19. század java részében.
Azért mert a szlovák, a lengyel és a cseh alapjában véve megérti egymást, attól még nem mondjuk rájuk, hogy a nagy szláv nyelvnek csak dialektusai lennének.
Így volt ez akkor Bretagne, Languedoc esetében.Az utóbbinál az okszitánnal.

Szóval nem létezett nyelvi, inkább csak egy részbeni kulturális közösség.
Amit Párizsból akartak egy egységes masszává gyúrni, amely Ile-de France-hoz próbálta formálni az egész országot.

kgaba82 2017.09.26. 16:02:58

@Morpheus.:
Ha arra gondolsz, hogy nálunk mindig is nagyobb eséllyel lehetett ostoba heroizmussal tömegeket megvezetni, mint érdemi, de kevésbé látványos munkával, nos akkor emiatt nyilván tovább él az emléke. És aligha kerüli el a hozzáköltéseket, megszépítéseket. Mert hát utólag tesznek a viszonyítási alap megszépítésért.

kgaba82 2017.09.26. 16:03:24

@Morpheus.:
"Ulászló, Zsigmond alatt (vagy utánuk) nem születtek ilyen jellegű legendák"
Ez kb. óvodás szintű érvelés.

És akkor mi van?
Legendák, nem tények. Ráadásul a halála után. Utólag felmagasztalva azt, akit ki nem állhattak. Abban a korban, amikor a jobbágyok felsőbb rétege először ébred valamilyen értelmezhető szellemi öntudatra. Ez parasztháborúba, aztán második jobvágyságba torkollik nálunk és az Elbától keletre. Na most ilyen körülmények között történt ez a legendagyártás.

kgaba82 2017.09.26. 16:03:49

@Tajgetoszvagybazmeg:
Szóval szerinted Hitler egyáltalán nem vált élete vége felé egyre rugalmatlanabbá.
Érdekes, de a tábornokai aligha így érezték.
Avagy az a növekvő fixa ideálja, hogy még most kell belefognia, mert a saját kora miatt később már nem vehetne részt a nagy építkezésekben.

kgaba82 2017.09.26. 16:04:12

@Morpheus.:
"megszerezte például Bécset, ami nemhogy nem fordult elő korábban vagy később, de egyenesen Bécs gyarmatosította 400 évre Magyarországot "

Látom nem ért el az utóbbi 30 év szemléletbeli fordulata. Ez a Bécs gyarmatosított bennünket történet a Rákosi -korszak terméke.

kgaba82 2017.09.26. 16:04:24

@David Bowman:
Ezen gazdag régiók gazdaságának nem sok jót tettek Mátyás által okozott állandó háborús állapot, bizonytalanság.
Ami a magyar külkereskedelmet illeti, elég durván visszavethette.

kgaba82 2017.09.26. 16:04:39

@David Bowman:
"Már a száz évvel azelőtti diósgyőri várban is van királyi budi"

Van, de a visegrádi valószínűleg fizetős volt :)
Elvégre aligha mondott volna le a nemesség megadóztatásának egyetlen gyakorlatban is kivitelezhető módjáról.

chrisred 2017.09.26. 16:04:55

@kgaba82: Ne azt értsd, amit szeretnél érteni, hanem amit írtam. Arról volt szó, hogy a Magyar Királyság stabilitása, az pont azt jelenti, hogy a közjogi hatalom szilárd volt, működött, kifelé és befelé egyaránt.

Morpheus. 2017.09.26. 16:13:47

@kgaba82: na, ebből a Rákosi dumából már lejött nekem, hogy a történelem nem az erősséged, csak okoskodni tudsz. Az osztrák - magyar viszony mindig is közel állt a gyarmati jellegű kapcsolathoz, aminek belátásához semmi köze a Rákosi korszak történelem-felfogásához, de van köze a józan esznek. Szerintem sem beszólogatnod sem okoskodnod nem kéne ennyire gyenge történelem tudással. Csak magad égeted le. (nem kicsit)

Morpheus. 2017.09.26. 16:38:14

@kgaba82: mi köze a jobbágyság XV. századi helyzetének a Matyásról íródott legendákhoz, népi történeteknek? Teljes a káosz a fejedben.

Mátyásról a halála utáni válságok korában születtek a korát és személyét nosztalgikusan idealizáló sztorik és egyáltalán nem jelentették valós népszerűségét saját korában. En erről irtam a hsz -t korábban.

David Bowman 2017.09.30. 15:05:06

@kgaba82: Úgy tudom, pont fordítva volt. Bécs pl Mátyás alatt virágzott. Ott szerették is.

kgaba82 2017.09.30. 15:05:37

@chrisred:
Ezzel csak megismétled önmagad, de nem fejted ki, hogy a közjogi hatalom nagyobb szilárdsága miben nyilvánult meg. Ugyanúgy nem mondasz semmit a többi államról.
Bla.bla - ért meg elnézést. Egyszerűen hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy moderációra kell várni (nem a szerző hibája). Ettől még az is jobb lenne, ha egy órán belül, anélkül, hogy reagálhatnánk, egy tucat ember küldene melegebb éghajlatra.

LUINEMO 2017.12.03. 15:12:41

@David Bowman: Valóban van egy legenda ami eléggé hihető az akkori középkori viszonyokat figyelembe véve: Ketten voltak ezek szerint Hunyadi János néven és ennek az a magyarázata, hogy a korai gyermekhalálozások és egyéb betegségek miatt, - bár nem volt elterjedve, - de előfordult , hogy ugyan azt a keresztnevet adták fiú gyermekeknek. Mondhatnánk minden esetre ha baj történik. A későbbi törökverőként elhíresült Hunyadi János az idősebbik testvér volt.
Engem inkább az érdekelne, hogy melyik volt kettejük közül az akiről a János hegy lett elnevezve.
A fiatalabbik korán meghalt olyan 16-17 éves korában egy törökökkel vívott csete-patában.
Ettől függetlenül Ő is lehetett a vitéz aki a rablókat leverte a budai hegyekben és ezért a hálás óbudai polgárok János hegynek nevezték el a helyszínt. Talán
süti beállítások módosítása